Stránka sa načítava...

Informácie pre investorov

Základné informácie o banke

 

Obchodný názov: 365. bank, a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 2 59 60 53 65
Webová stránka: 365.bank

Rating

Moody's rating (September 2023)
Dlhodobý / krátkodobý rating vkladov
a emitenta
Ba1/NP
Výhľad na dlhodobý rating vkladov pozitívny
Výhľad na dlhodobý rating emitenta stabilný
Dlhodobý / krátkodobý rating rizika
protistrany (CRRs)
Baa2/P-2
Hodnotenie rizika protistrany
(CR Assessment)
Baa1(cr)/P-2(cr)
Základné kreditné hodnotenie (BCA) ba1
Upravené základné kreditné hodnotenie ba1
Očakávaný rating MREL inštrumentov  

Fitch rating (September 2023)
Dlhodobý rating emitenta BB
Výhľad Stabilný
Krátkodobý rating emitenta B
Očakávaný rating MREL inštrumentov  

História

Historia 365

 

Opis podnikateľskej činnosti

Hlavné činnosti

365.bank je slovenská banka, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä na základe Obchodného zákonníka a Zákona o bankách. Predmetom podnikania sú bankové činnosti vykonávané na základe bankového povolenia, ktoré bolo banke udelené v súlade so Zákonom o bankách. Vykonávané bankové činnosti sú uvedené v stanovách a zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri, pričom sú vykonávané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Banka ponúka svojim klientom širokú škálu bankových a finančných produktov a služieb. Medzi základné patria prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa Zákona o cenných papieroch.

 

Banka vykonáva svoju činnosť k 31. decembru 2020 v Slovenskej republike prostredníctvom 55 pobočiek.

 

K 31. 9. 2021 má 365.bank 62 pobočiek v rámci celého Slovenska.

 

Okrem toho k 31. decembru 2020 poskytovala bankové služby prostredníctvom 280 pracovísk finančných služieb a na 1 543 poštách. Pracovisko finančných služieb je pracovisko v priestore Slovenskej pošty, na ktorom poskytuje služby a produkty zamestnanec banky. Pošta je Slovenská pošta, a. s., s ktorou má banka uzatvorené zmluvy, na základe ktorých zamestnanci Slovenskej pošty, a. s., poskytujú jej produkty a služby.

 

Skupina banky vykazuje svoju činnosť podľa nasledovných segmentov:

 

  • retailové bankovníctvo,
  • korporátne bankovníctvo.

Misia, vízia a hodnoty

Banka v rámci svojej stratégie formuluje svoju misiu, víziu a hodnoty. Svoje hodnoty formuluje ako

 

  • zmysluplnosť,
  • inšpiratívnosť,
  • ľudskosť,
  • transparentnosť.

 

V súlade s týmito hodnotami sa vo svojej misii zaviazala inšpirovať ľudí k tomu, aby mali viac peňazí a času na všetko, čo majú radi. V rámci vízie proklamuje, že „Vďaka nám bude možné na peniaze myslieť menej“.

 

Chce byť klientom cenená nielen vďaka profesionálnym službám, moderným riešeniam, ale aj kvôli istote, že svojim klientom poradí a bude ich viesť k zodpovednejšiemu a rozumnejšiemu hospodáreniu s vlastnými peniazmi.

Zodpovedné podnikanie

Banka je súčasťou Skupiny 365, ktorá pôsobí vo viacerých oblastiach finančného trhu.

 

Zamestnanci Skupiny 365 a jej externí spolupracovníci sa pri svojej práci riadia zásadami Etického kódexu Skupiny 365 a Compliance kódexom 365 (ďalej len Kódexy). Svoju pracovnú činnosť vykonávajú tak, aby zodpovedne a svedomite reprezentovali Skupinu 365 a jej hodnoty.

 

Kódexy uvádzajú spoločné hodnoty a minimálne štandardy etického vykonávania obchodnej činnosti, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov Skupiny 365. Od zamestnancov sa očakáva, že chápu a v každom kontakte s ktoroukoľvek internou a externou stranou dodržiavajú tieto Kódexy.

 

V prípade potreby sa môžu zamestnanci obrátiť na zamestnancov zodpovedných za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov a nariadení (napr. Compliance Officer).

 

Plnením vysokých štandardov a konaním v súlade s Kódexami prispieva každý zamestnanec k pozitívnemu vnímaniu skupiny všetkými zainteresovanými stranami – najmä klientmi, akcionármi, obchodnými partnermi a verejnosťou.

 

Kódexy sú k dispozícii na intranete členov Skupiny 365.

Udržateľnosť

Pre banku, ako aj celú Skupinu 365 boli zásady udržateľnosti vždy zaradené medzi základné priority, čo sa premietlo aj do Kódexov Skupiny 365. Zamestnanci Skupiny 365 sú povinní so všetkými nástrojmi a zariadeniami, s ktorými pracujú alebo prichádzajú do styku, zaobchádzať opatrne, pozorne, starostlivo a šetrne k životnému prostrediu a ekonomike.

 

Členovia Skupiny 365, ako aj ich zamestnanci podporujú projekty zamerané na ochranu životného prostredia, napr. digitalizácia procesov (paperless).

Hlavné trhy

Banka poskytuje svoje služby a vykonáva bankové činnosti najmä na domácom trhu v Slovenskej republike. Poskytuje služby firemným a retailovým klientom prostredníctvom rôznych distribučných kanálov, t. j. cez pobočkovú sieť pokrývajúcu celé územie Slovenskej republiky a elektronické kanály.

 

K 31. decembru 2020 bola podľa celkovej hodnoty aktív siedmou najväčšou bankou v Slovenskej republike.

365.group

Okrem Trišesťpäťky do našej bankovej skupiny patria aj tieto spoločnosti:

365.invest, správ. spol., a. s.

365.invest je slovenská spoločnosť s vyše 25-ročnou históriou, ktorá je súčasťou Skupiny 365.bank. Svoju cestu začala ako Prvá penzijná správcovská spoločnosť a na 365.invest sa transformovala v júli 2021.

Ako jediná správcovská spoločnosť prináša možnosť investovať onlinebez potreby založenia produktu v materskej banke. Investovanie je tak jednoduché a rýchle. 

365.nadácia

365.nadácia vznikla v roku 2007 ako Nadácia Poštovej banky. Pod týmto názvom realizovala svoje aktivity celých 13 rokov. Podporovala mnohé športové projekty so sociálnym zameraním či projekty, ktorých cieľom bolo oživiť slovenský folklór a tradície. Naša nadácia je typickou grantovou organizáciou.

V roku 2020 došlo k zmene názvu. Stala sa z nej 365.nadácia, pretože tu bude pre každého, kto to potrebuje každý deň v roku.

Zmysel nadácie je jasný – pomoc. Podporuje vzdelávanie, pomáha sociálne slabším rodinám v núdzi. Správa sa zodpovedne k prírode a nezabúda ani na kultúrne dedičstvo. Veríme, že nadácia pomáha tam, kde to má zmysel.

Stratégia

Strategia 365bank

 

Stratégia poskytovania hypoték

V rámci skupiny 365.bank ponúkame hypotéky od roku 2017. Naším cieľom je získanie nových retailových klientov, ktorí sú základom retailovej banky. Vďaka úverom na bývanie dokážeme klientovi ponúknuť komplexnú ponuku moderných produktov, pokryť všetky jeho potreby a udržať si ho tak v banke čo najdlhšie.

 

Proces posudzovania žiadostí neustále inovujeme a zrýchľujeme. Ako? Vybrané rozhodovacie kompetencie zaraďujeme priamo do nášho interného systému, takže dokážeme žiadosť zhodnotiť efektívnejšie a v kratšom čase. Týka sa to najmä nízkorizikových klientov s nízkym úverovým zaťažením k hodnote nehnuteľnosti. Primárne sa zameriavame na klientov, ktorí dlhodobo splácajú úvery v iných bankách a ich refinancovanie je nízkorizikové, navyše s veľmi jednoduchým procesom spracovania žiadosti.  

 

Okrem toho sa zameriavame aj na hypotéky zabezpečené v okresných a krajských mestách s čo najnižším LTV. Ďalej sú tu klienti, ktorých príjem je ľahko overiteľný pri minimalizovaní počtu výnimiek, resp. so žiadnou výnimkou. Takéto úvery na bývanie dokáže čiastočne posúdiť systém, pričom finálne posúdenie je na schvaľovateľovi, ktorý stanovuje presné podmienky čerpania hypotéky.

 

Hypotéky v 365.bank poskytujeme na štandardné účely: nadobudnutie nehnuteľnosti, refinancovanie existujúcich úverov, rekonštrukcia nehnuteľnosti a bez účelu. Ak má klient záujem, dokážeme mu pomôcť nadobudnúť nehnuteľnosť aj vo vybraných developerských projektoch, hoci ide skôr o doplnkový účel s minimálnym podielom na objeme všetkých poskytnutých úverov. Úvery na bývanie s účelom výstavby rodinných domov neposkytujeme, pretože celkový proces poskytovania úverov je na to príliš komplikovaný.

 

Momentálne u nás môžu klienti vybaviť hypotéku v 61 kamenných pobočkách po celom Slovensku. Súčasťou každého pobočkového tímu sú 1-2 pracovníci a riaditeľka/riaditeľ pobočky, ktorí absolvovali workshop v tejto oblasti, ako aj ďalšie školenia, vďaka ktorým sa dokonale orientujú vo vývoji situácie na trhu.

 

Základné info o hypotékach môžu klienti získať aj v sieti vybraných pracovísk odštepného závodu Poštová banka. Po celom Slovensku je aktuálne 166 takýchto pracovísk. Rozšírenie počtu kamenných pobočiek 365 patrí do našej dlhodobej stratégie.

 

Hypotéky poskytujeme okrem vlastnej siete aj prostredníctvom externých firiem, ktoré za čerpanie hypotéky získajú odmenu. Objem predčasných splatení úverov pred lehotou splatnosti pravidelne sledujeme a nastavujeme storno podmienky provízie, ktorá bola vyplatená. Odmeňovanie interných zamestnancov je nastavené tak, aby bolo efektívne na plnenie našich cieľov.

 

Stratégia úrokových sadzieb pre poskytované úvery je zameraná hlavne na výšku LTV úveru, pričom sa riadime logikou, že čím vyššie je LTV, tým vyššia je úroková sadzba. V 365-ke poskytujeme hypotéky len v eurách a klientom s akceptovaným príjmom v zmysle interných predpisov. Zabezpečenie hypoték posudzuje interný znalec, ktorý dohliada na kvalitu zabezpečenia, ako aj na korektnosť predložených znaleckých posudkov a verifikáciu hodnoty zabezpečenia s trhovými podmienkami a stavom danej nehnuteľnosti.

 

Riadime sa obmedzeniami a pravidlami regulátora, a to hlavne v oblasti DTI, LTV a DSTI, pričom sa dôkladne posudzuje využívanie výnimiek pre LTV a DTI. Tieto výnimky spravidla udeľujeme len nízkorizikovým klientom s dobrým profilom, stabilným a dlhodobým príjmom.

 

Vďaka plneniu stanovených cieľov, neustálej inovácii interných systémov a vzdelávaniu tímov aj externých partnerov v sfére hypoték rýchlo rastieme a stávame sa dôležitým hráčom na trhu.

 

Informácie o činnosti banky

Aby bol náš web lepší 🍪

Na webe 365.bank používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies

© 365.BANK A. S.